Пловдив

Пловдив на шесто място по размер на заплати, но тя не стига за нормален живот според НСИ

Според последните данни от Териториалното статистическо бюро ЮГ към Националния статистически институт (НСИ), в област Пловдив има положителна тенденция както при броя на наетите лица, така и при средната брутна заплата за първото тримесечие на 2024 година.

Наети лица

 • Брой на наетите лица към края на март 2024 г.: 228 200
 • Увеличение спрямо декември 2023 г.: 1 200 лица (0,5%)

Средна брутна работна заплата

 • Януари 2024 г.: 1 842 лв.
 • Февруари 2024 г.: 1 826 лв.
 • Март 2024 г.: 1 910 лв.
 • Средна месечна заплата за първото тримесечие на 2024 г.: 1 859 лв.

Ръст на заплатите

 • Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г.: 1,6%
 • Спрямо първото тримесечие на 2023 г.: 15,8%

Тези данни показват устойчив растеж както в заетостта, така и в доходите на населението в област Пловдив. Увеличението на броя на наетите лица и средната брутна работна заплата е показател за стабилност и развитие на местната икономика.

През първото тримесечие на 2024 г. са наблюдавани значителни промени в средните месечни възнаграждения в различни икономически сектори в България.

Сектори с най-голямо намаление на заплатите:

 1. Образование: намаление с 11.9%
 2. Операции с недвижими имоти: намаление с 11.5%
 3. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения: намаление с 11%

Причините за тези намаления не са ясно определени. Възможни фактори включват специфики на заетостта в сектор „Образование“, където учителите често биват освобождавани и преназначавани.

Сектори с най-голямо увеличение на заплатите:

 1. Селско, горско и рибно стопанство: увеличение с 15%
 2. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети: увеличение с 14.1%
 3. Финансови и застрахователни дейности: увеличение с 14%

Сектори с най-високо средно месечно възнаграждение:

 1. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения: 4065 лв.
 2. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива: 2813 лв.
 3. Хуманно здравеопазване и социална работа: 2375 лв.

Сектори с най-ниско средно месечно възнаграждение:

 1. Административни и спомагателни дейности: 1231 лв.
 2. Хотелиерство и ресторантьорство: 1308 лв.

Регионални данни:

В област Пловдив средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. е нараснала в обществения сектор с 16.4% и в частния сектор с 15.4%. По размер на средната месечна работна заплата, Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. Въпреки този растеж, експертите смятат, че текущите заплати не са достатъчни, за да покрият стандарта на живот в областта.

Наблюдаваните тенденции в заплатите отразяват динамичните икономически условия и нуждата от по-детайлни изследвания, за да се разберат причините зад тези промени и да се предлагат адекватни решения за подобряване на жизнения стандарт.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина