България

Нови строги правила за събирачите на кредити. Кредитополучателите все по защитени

Новият законопроект, внесен от Министерски съвет в парламента, въвежда строги правила за събирачите на дългове с цел максимална защита на правата и интересите на кредитополучателите. Според предвидените разпоредби, купувачите на кредити са задължени да възлагат обслужването на придобитите вземания на специализирани лица, които притежават необходимите знания и умения. Това ще осигури качествено, ефективно и добросъвестно изпълнение на дейностите по обслужване на кредити.

Основните акценти в закона включват:

  1. Задължение за професионализъм и добросъвестност: Купувачите на кредити и обслужващите лица трябва да третират кредитополучателите справедливо, предоставяйки ясна, разбираема и коректна информация, без заблуждаващи данни.
  2. Ограничения на времето за контакт: Забранява се събирачите на дългове да звънят на длъжниците от 20:00 до 7:00 часа, както и в почивни и празнични дни. Също така е забранено да осъществяват контакт с лица, срещу които вземането не е прехвърлено.
  3. Забрана на публично уведомяване: Събирачите на кредити нямат право да поставят уведомления и информация за дълга на потребителя на обществени места.
  4. Забрана на агресивни търговски практики: Въвежда се забрана на агресивни търговски практики съгласно Закона за защита на потребителите.
  5. Комуникация: Комуникацията с длъжника трябва да се осъществява единствено по телефона или с писма по електронната поща, адресирани лично до длъжника. Длъжникът трябва да има възможност да посети офисите на събирачите по своя инициатива.
  6. Процедура за жалби: Лицата, обслужващи кредити, са длъжни да предвидят безвъзмездни процедури за подаване и разглеждане на жалби от длъжниците, като информацията за това трябва да е ясно и видимо представена в офисите и на уебсайта им.
  7. Санкции: За неспазване на изискванията са предвидени санкции. Лице, обслужващо кредити, което не осигури справедливо и етично третиране на кредитополучателите, може да бъде наказано с имуществена санкция от 20 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 80 000 лв.

В допълнение, промените в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители предвиждат кредиторите да прилагат мерки за преструктуриране на кредитите преди пристъпване към принудително изпълнение, когато е целесъобразно. Мерките за преструктуриране могат да включват рефинансиране, промяна на условията на договора, удължаване на срока, промяна на вида на кредита, разсрочване на плащанията, промяна на лихвения процент, гратисен период, частични плащания, конвертиране на валута, частично опрощаване и консолидиране на дълга.

Също така, в Закона за частните съдебни изпълнители се предвижда комуникацията с кредитополучателите да се осъществява по телефона или с писма на хартия или по електронната поща, като длъжникът може да посети кантората на съдебния изпълнител по своя инициатива. Частният съдебен изпълнител трябва да предоставя справка за полученото плащане и остатъка от задължението или писмо за освобождаване от задължението.

Тези мерки са насочени към осигуряване на по-добра защита на правата на кредитополучателите и предотвратяване на неетични практики в събирането на дългове.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина