БизнесБългарияИкономика

България ще получи 65 милиона евро от ЕС за енергийни проекти.

Европейската комисия обяви, че ще осигури близо три милиарда евро за развитие на енергетиката в няколко държави-членки на Европейския съюз. От тази сума, България ще получи 65,2 милиона евро за подобряване на електропреносната мрежа. Средствата са генерирани от приходите от търговия с емисии и ще бъдат насочени към 39 проекта в 10 държави от ЕС.

Средствата ще се използват за редица инициативи, включително:

  1. Подобряване на енергийните системи: Това включва инвестиции в инфраструктурата, която поддържа електропреноса и разпределението на електроенергия.
  2. Намаляване на замърсяването с парникови газове: Проектите ще насърчават използването на по-чисти енергийни източници и ще се стремят да намалят зависимостта от изкопаемите горива.
  3. Повишаване на енергийната ефективност: Това включва подобрения в технологиите и методите за управление на енергията, с цел намаляване на енергийното потребление и увеличаване на ефективността на енергийните системи.
  4. Осигуряване на ток от възобновяеми източници: Средствата ще подпомогнат развитието и внедряването на технологии за добив на електроенергия от възобновяеми източници като слънце, вятър, вода и биомаса.

Конкретно за България, освен подобрението на електропреносната мрежа, ще бъдат осигурени общо близо 197 милиона евро за следните дейности:

  • Поставяне на нови електромери: Това ще позволи по-точно измерване и управление на енергийната консумация от потребителите.
  • Съхранение на данни за разхода на потребителите: Ще се създадат системи за мониторинг и анализ на енергийната консумация.
  • Намаляване на употребата на изкопаеми горива: Ще се насърчават проекти, които намаляват зависимостта от въглища, нефт и газ.
  • Превози на ток: Подобрение на инфраструктурата за транспортиране на електроенергия.
  • Смяна на проводници и трансформатори: Модернизация на електропреносната мрежа за повишаване на нейната ефективност и надеждност.

Тези инициативи целят не само да модернизират енергийната инфраструктура на България, но и да допринесат за устойчивото развитие и намаляване на въглеродните емисии.

Релевантни

Back to top button
Изпрати новина